Bảng giá dịch vụ y tế ( áp dụng đến ngày 28/02/2023)

Share :
Bảng giá Dịch vụ y tế
STT Danh mục Dịch vụ y tế  Giá Dịch Vụ Giá BHYT
I Khám bệnh
1 Khám và tư vấn dinh dưỡng 50,000
2 Mời khám chuyên khoa 50,000
3 Khám Nội tổng hợp(KSK) 50,000 30,500
4 Khám Ngoại tổng hợp(KSK) 50,000 30,500
5 Khám cấp cứu 100,000
6 Khám cho người nước ngoài 250,000
7 Khám yêu cầu bác sĩ trưởng, phó khoa 150,000
8 Khám Nội tiêu hóa 50,000 30,500
9 Khám Nội tổng hợp 50,000 30,500
10 Khám Nội tim mạch 50,000 30,500
11 Khám cấp cứu – Nội 100,000 30,500
12 Khám, tư vấn với chuyên gia (Khám nội) 250,000 30,500
13 Khám Nhi khoa 50,000 30,500
14 Khám cấp cứu – Nhi 100,000 30,500
15 Khám Da liễu 50,000 30,500
16 Khám Nội tiết – Cơ xương khớp 50,000 30,500
17 Khám Ngoại tổng hợp 50,000 30,500
18 Khám Ngoại chấn thương 50,000 30,500
19 Khám Ngoại tiết niệu 50,000 30,500
20 Khám Ngoại thần kinh 50,000 30,500
21 Khám cấp cứu – Ngoại 100,000 30,500
22 Khám Phụ sản 60,000 30,500
23 Khám cấp cứu – Sản 100,000 30,500
24 Khám Mắt 50,000 30,500
25 Khám cấp cứu – Mắt 100,000 30,500
26 Khám Tai mũi họng 50,000 30,500
27 Khám cấp cứu – TMH 100,000 30,500
28 Khám Răng hàm mặt 50,000 30,500
29 Khám cấp cứu – RHM 100,000 30,500
30 Khám Phục hồi chức năng 50,000 30,500
II Giường
1 Giường cấp cứu từ 2h đến dưới 4h 120,000
2 Giường cấp cứu từ 4h đến dưới 8h 180,000
3 Giường cấp cứu từ 8h đến dưới 12h 250,000
4 Giường cấp cứu từ 12h đến dưới 24h 300,000
5 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [Phòng 2 giường- BP] 1,214,000 171,100
6 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [Phòng 1 giường – TC1] 1,390,000 171,100
7 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [Phòng 10 giường- Lồng ấp] 172,000 171,100
8 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [Phòng 2 giường] 607,000 171,100
9 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [Phòng 16 giường – BHYT] 282,000 171,100
10 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [Phòng 2 giường – CSĐB] 172,000 171,100
11 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III – Khoa Hồi sức cấp cứu 750,000 282,000
12 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp [Phòng 1 giường – TC1] 1,339,000 149,100
13 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp [Phòng 2 giường] 519,000 149,100
14 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp [Phòng 8 giường] 304,000 149,100
15 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp [Phòng 10 giường -BHYT] 280,000 149,100
16 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp [Phòng 8 giường – CSĐB] 374,000 149,100
17 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Nội[HSCC] 610,000 149,100
18 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp [Phòng 6 giường] 439,000 149,100
19 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp [Phòng 2 giường -BP] 1,038,000 149,100
20 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [Phòng 3G] 502,000 171,100
21 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [Phòng 4G] 432,000 171,100
22 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [Phòng 8G – BHDV] 326,000 171,100
23 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Nội tổng hợp (Phòng 1G-TC2) 1,040,000 149,100
24 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 4 Giường] 430,000 141,000
25 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 2 giường – BP] 1,078,000 149,100
26 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 9 giường] 304,000 149,100
27 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 16 giường – BHYT] 274,000 149,100
28 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 10 giường- CSĐB] 330,000 149,100
29 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 1 giường – TC1] 1,339,000 149,100
30 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 2 giường] 539,000 149,100
31 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 10 giường] 280,000 149,100
32 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp[ Hồi tỉnh] 150,000 149,100
33 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 8 giường – Tầng 11] 250,000 149,100
34 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 2 giường – BP] 1,578,000 149,100
35 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 6 giường] 539,000 149,100
36 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 10 giường] 320,000 149,100
37 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1 giường – TC1] 1,639,000 149,100
38 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1 giường – TC2] 1,339,000 149,100
39 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 16 giường- BHYT] 274,000 149,100
40 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 2 giường] 789,000 149,100
41 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 8G] 304,000 149,100
42 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1G] 989,000 149,100
43 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 2 giường] 639,000 149,100
44 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 6 giường] 439,000 149,100
45 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 8 giường] 250,000 149,100
46 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 18 giường – BHYT] 150,000 149,100
47 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 2 giường  – BP] 1,278,000 149,100
48 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [HSCC] 660,000 198,300
49 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 4 Giường] 560,000 198,300
50 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 10 giường- CSĐB] 379,000 198,300
51 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 2 giường] 660,000 198,300
52 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 10 giường] 369,000 198,300
53 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 9 giường] 376,000 198,300
54 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 1 giường – TC1] 1,540,000 198,300
55 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 2 giường – BP] 1,320,000 198,300
56 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [ Hồi tỉnh] 199,000 198,300
57 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 16 giường- BHYT] 346,000 198,300
58 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1G] 1,110,000 198,300
59 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 8G] 376,000 198,300
60 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [HSCC] 660,000 198,300
61 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 6 giường] 615,000 198,300
62 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1 giường – TC1] 1,840,000 198,300
63 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 2 giường] 910,000 198,300
64 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1 giường – TC2] 1,440,000 198,300
65 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 16 giường-BHYT] 346,000 198,300
66 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng10 giường] 369,000 198,300
67 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 2 giường – BP] 1,820,000 198,300
68 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [ Hồi tỉnh] 199,000 198,300
69 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [HSCC] 660,000 198,300
70 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 2 giường  – BP] 1,520,000 198,300
71 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 2 giường] 760,000 198,300
72 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 6 giường] 540,000 198,300
73 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 8 giường] 323,000 198,300
74 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 18 giường – BHYT] 199,000 198,300
75 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Hồi tỉnh] 199,000 198,300
76 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [ Hồi tỉnh] 176,000 175,600
77 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 2 giường – BP] 1,198,000 175,600
78 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 9 giường] 353,000 175,600
79 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 1 giường – TC1] 1,439,000 175,600
80 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 10 giường- CSĐB] 356,000 175,600
81 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 16 giường-BHYT] 311,000 175,600
82 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 2 giường] 599,000 175,600
83 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 10 giường] 346,000 175,600
84 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 4 Giường] 499,000 175,600
85 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [HSCC] 630,000 175,600
86 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Hồi tỉnh] 176,000 175,600
87 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 2 giường – BP] 1,698,000 175,600
88 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 10 giường] 346,000 175,600
89 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1 giường – TC1] 1,739,000 175,600
90 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 16 giường- BHYT] 311,000 175,600
91 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1 giường – TC2] 1,339,000 175,600
92 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 2 giường] 849,000 175,600
93 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 6 giường] 574,000 175,600
94 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [HSCC] 630,000 175,600
95 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 8G] 341,000 175,600
96 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1G] 1,049,000 175,600
97 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [ Hồi tỉnh] 176,000 175,600
98 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 2 giường] 699,000 175,600
99 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 6 giường] 489,000 175,600
100 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 8 giường] 300,000 175,600
101 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 18 giường – BHYT] 176,000 175,600
102 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 2 giường – BP] 1,398,000 175,600
103 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [HSCC] 630,000 175,600
104 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [HSCC] 610,000 148,600
105 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 4 Giường] 437,000 148,600
106 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 10 giường] 319,000 148,600
107 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 16 giường -BHYT] 285,000 148,600
108 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 10 giường – CSĐB] 329,000 148,600
109 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 1 giường – TC1] 1,337,000 148,600
110 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 2 giường] 537,000 148,600
111 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 9 giường] 326,000 148,600
112 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 2 giường – BP] 1,074,000 148,600
113 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [ Hồi tỉnh] 149,000 148,600
114 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1G] 987,000 148,600
115 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 8G] 315,000 148,600
116 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [HSCC] 610,000 148,600
117 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 10 giường] 319,000 148,600
118 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 16 giường-BHYT] 285,000 148,600
119 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 2 giường] 787,000 148,600
120 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 6 giường] 537,000 148,600
121 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1 giường – TC1] 1,637,000 148,600
122 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1 giường – TC2] 1,337,000 148,600
123 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 2 giường – BP] 1,574,000 148,600
124 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [ Hồi tỉnh] 149,000 148,600
125 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [HSCC] 610,000 148,600
126 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 2 giường – BP] 1,274,000 148,600
127 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 2 giường] 637,000 148,600
128 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 6 giường] 437,000 148,600
129 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 8 giường] 273,000 148,600
130 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 18 giường – BHYT] 149,000 148,600
131 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Hồi tỉnh] 149,000 148,600
1900 96 96 39
Scroll to Top

Gửi câu hỏi cho Bác sĩ Bệnh viện Bình Định

Đăng ký khám và tư vấn tại Bệnh Viện bình định

Vui lòng để lại thông tin và nhu cầu của quý khách. Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.